1. Definities
1.1 “Aansluiting”: een laagcapacitaire telefonie-aansluiting overeenkomstig de specificaties die door Pretium worden geleverd alsmede bijbehorende faciliteiten of diensten die Pretium aanbiedt of zal gaan aanbieden.
1.2 “Algemene Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden.
1.3 “Belpakket”: een belpakket, zoals dat van tijd tot tijd door Pretium wordt aangeboden.
1.4 “Contractant”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie Pretium een aanbod heeft gedaan of die zich bij Pretium heeft aangemeld voor het sluiten van een Overeenkomst, dan wel met wie Pretium een Overeenkomst heeft gesloten.
1.5 “Datum Verhuizing”: de dag waarop de facturering van het Telefoonabonnement op het nieuwe adres start.
1.6 “Dienst(en)”: de Aansluiting(en), de Telefoondienst of de Voicemaildienst afzonderlijk dan wel gezamenlijk.
1.7 “Dienstenaanbieder”: een aanbieder van openbare elektronische communicatiediensten.
1.8 "Laagcapacitaire telefonie-aansluiting": een PSTN of ISDN 1/2 telefonie-aansluiting. 
1.9 “Overeenkomst”: de overeenkomst tussen Pretium en de Contractant tot levering van een of meerdere Diensten.
1.10 “Pretium”: Pretium B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Haarlem; geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: 34139724.
1.11 “Pretium Garantie Bellen”: de garantie zoals omschreven in artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden.
1.12 “Pretium Website”: de website van Pretium, te weten http://www.pretium.nl.
1.13 “Servicenummers”: de telefoonnummers beginnend met 080x, 090x, 066, 067, 082, 084, 085, 087, 088, 091, 14xy, en 18xy.
1.14 “Telefoonabonnement(en)”: de telefoonabonnementen, zoals deze van tijd tot tijd door Pretium worden aangeboden, elk bestaande uit minimaal een Aansluiting en de Telefoondienst.
1.15 “Telefoondienst(en)”: de telefoondienst(en) die door Pretium worden geleverd onder de Overeenkomst en de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.
1.16 “Voicemaildienst”: de voicemail diensten die door Pretium onder de naam “Pretium Voicemail”, worden geleverd onder de Overeenkomst en de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.
 
2. Toepasselijkheid en wijzigingen
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door Pretium en op alle aanmeldingen door de Contractant voor de levering van de Diensten alsmede op iedere tussen Pretium en de Contractant gesloten Overeenkomst. Op afwijkende of aanvullende bepalingen kan de Contractant slechts een beroep doen indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Pretium zijn aanvaard.
2.2 De toepasselijkheid op de Overeenkomst van enige door de Contractant gehanteerde algemene voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten.
2.3 Indien enig onderdeel van deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt, wordt vernietigd of ongeldig wordt verklaard, zullen alle andere onderdelen volledig van kracht blijven.
2.4 Pretium kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen en dient de Contractant daarvan kennis te geven. De Contractant gaat ermee akkoord dat indien de Contractant na deze kennisgeving besluit gebruik te maken van een of meerdere van de Diensten, de Contractant aan deze Algemene Voorwaarden is gebonden zoals zij zijn of worden gewijzigd. De voormelde kennisgeving kan de Contractant worden verstrekt met de factuur, via direct mail, via e-mail, via interactieve voice-response, via de Pretium Website of op andere wijze. De geldende Algemene Voorwaarden zijn te vinden op de Pretium Website. Indien de Contractant niet over internet beschikt, zal Pretium op verzoek van de Contractant een exemplaar van de geldende Algemene Voorwaarden toesturen.
 
3. De Overeenkomst
3.1 De Contractant kan zich schriftelijk, telefonisch of op elektronische wijze aanmelden bij Pretium voor de Diensten. De Contractant (natuurlijke persoon) verklaart tenminste 18 jaar oud te zijn en de Contractant verklaart het recht en het vermogen te hebben om de Overeenkomst met Pretium aan te gaan.
3.2 De Contractant staat in voor de correctheid en volledigheid van zijn aanmelding voor de Diensten en zal Pretium steeds binnen 5 werkdagen na wijziging schriftelijk in kennis stellen van latere wijzigingen in zijn adres en/of betaalgegevens. De Contractant zal voorts correcte en volledige informatie aan Pretium verstrekken zoals Pretium van tijd tot tijd van de Contractant verzoekt. Het niet nakomen van deze bepaling vormt een schending van deze Algemene Voorwaarden en kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van de toegang van de Contractant tot een of meerdere Diensten.
3.3 De Overeenkomst komt uitsluitend tot stand door schriftelijke aanvaarding door Pretium van de aanmelding van de Contractant voor de Diensten. Aanvaarding kan tevens blijken uit het feit dat de Contractant toegang wordt verleend tot en gebruik kan maken van een of meerdere van de Diensten.
 
4. De Diensten
4.1 De Aansluiting kan door de Contractant uitsluitend worden afgenomen indien de Contractant ook de Telefoondienst voor alle bestemmingen afneemt, gebundeld in het Telefoonabonnement. De Telefoondienst kan door de Contractant uitsluitend zonder de Aansluiting worden afgenomen, indien de Contractant en Pretium dit zijn overeengekomen.
4.2 Na aanmelding door de Contractant voor een Telefoonabonnement en aanvaarding van de aanmelding door Pretium zal de Contractant normaliter binnen 6 weken toegang hebben tot de Telefoon- en de Voicemaildienst.
4.3 De termijn voor oplevering van de Aansluiting is afhankelijk van de benodigde (technische) voorzieningen en omstandigheden van en bij Contractant, de eventuele wijzigingen en aanpassingen die hierop noodzakelijk zijn ten behoeve van de ingebruikname van de Aansluiting en daarover te leveren Diensten alsmede van de levertijd die de Dienstenaanbieder hanteert.
4.4 De Telefoondienst omvat de mogelijkheid om vanaf de door de Contractant aan Pretium doorgegeven vaste netwerkaansluitpunten in Nederland, en, indien Pretium daartoe de faciliteit biedt, vanaf andere vaste aansluitpunten in Nederland, regionaal, interlokaal, naar mobiel binnen Nederland, naar buitenlandse bestemmingen en naar Servicenummers te bellen, alsmede gebruik te maken van andere faciliteiten of diensten die Pretium mogelijkerwijs van tijd tot tijd aanbiedt. Pretium behoudt zich het recht voor om het gebruik van de Telefoondienst vanaf bepaalde netwerkaansluitpunten of naar bepaalde bestemmingen of telefoonnummers uit te sluiten. De Telefoondienst biedt te allen tijde kosteloze toegang tot krachtens het nationaal nummerplan aangewezen alarmnummers, waaronder het alarmnummer 112.
4.5 De Voicemaildienst omvat de mogelijkheid om via de Telefoondienst toegang tot een voor de Contractant gereserveerde Voicemailbox te krijgen, deze te (de)activeren, in te spreken en uit te luisteren. De Voicemaildienst is uitsluitend beschikbaar als de Contractant ook een Telefoonabonnement bij Pretium afneemt. Om gebruik te maken van de Voicemaildienst dient de Contractant zijn Voicemailbox te activeren. Voor het activeren van de Voicemailbox worden activatiekosten in rekening gebracht. De Voicemailbox zal door Pretium worden gedeactiveerd indien de Contractant zes maanden geen gebruik maakt van zijn Voicemailbox. Bij deactivatie van een Voicemailbox worden alle berichten daarin verwijderd.
4.6 De Contractant kan uitsluitend gebruik maken van de Aansluiting en toegang verkrijgen tot de Telefoon- en Voicemaildienst door voor alle bestemmingen de carrierpreselectiecode van Pretium door Pretium te laten instellen. De Contractant geeft hiertoe een machtiging (schriftelijk, mondeling, e-mail) om aan te geven dat Pretium het recht heeft om voor de Contractant de carrierpreselectiecode van Pretium in te stellen. De Contractant geeft de machtiging af voor alle telefoonnummers die de Contractant aan Pretium heeft opgegeven. Dit geldt ook voor telefoonnummers van de Contractant die nadien worden opgegeven aan Pretium door de Contractant.
4.7 Om de Diensten te leveren, kan Pretium gebruikmaken van elke Dienstenaanbieder die Pretium geboden acht. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 10, machtigt de Contractant Pretium tot het aan een Dienstenaanbieder verstrekken van alle gegevens, kennisgevingen, aanstellingen en andere volmachten die Pretium noodzakelijk acht om de Diensten te leveren.
4.8 Pretium garandeert niet dat de Diensten continu of zonder storingen beschikbaar zullen zijn, mede omdat zij hiervoor afhankelijk is van Dienstenaanbieders. Pretium zal zich naar redelijkheid inspannen de door de Contractant aan Pretium schriftelijk of telefonisch gemelde storingen in de Diensten en andere klachten binnen een redelijke termijn te onderzoeken en mogelijkerwijs te verhelpen dan wel, als de storing door een Dienstenaanbieder wordt veroorzaakt, deze Dienstenaanbieder hierover te informeren. Pretium zal de Contractant daarvan schriftelijk, telefonisch of op elektronische wijze op de hoogte te stellen.
4.9 Bij oplevering van de Diensten bestaat de mogelijkheid dat bestaande Diensten en/of de te activeren Diensten tijdelijk niet bereikbaar zijn (bijvoorbeeld maar niet beperkt tot het geval Contractant overgaat van een andere provider naar Pretium), voor welke storing Pretium niet aansprakelijk is.
4.10 Pretium kan, zonder daarvoor op enigerlei wijze aansprakelijk te kunnen worden gesteld, de levering van de Diensten beëindigen, wijzigen, onderbreken, opschorten of beperken:
(a) ter waarborging van de veiligheid of integriteit van het netwerk van Pretium of van een Dienstenaanbieder gedurende een noodsituatie;
(b) indien de Contractant niet aan zijn betalingsverplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden voldoet of anderszins tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst, dan wel redelijkerwijs door Pretium kan worden aangenomen dat de Contractant zal tekortschieten;
(c) indien Pretium de Contractant niet, na zich daartoe in redelijkheid te hebben ingespannen, op het door de Contractant opgegeven adres of telefoonnummer kan bereiken.
4.11 Pretium zal de haar uit hoofde van artikel 4.10 toekomende bevoegdheden niet in strijd met dwingendrechtelijke wetsbepalingen uitoefenen en zich naar redelijkheid inspannen de Contractant voorafgaand, dan wel achteraf, schriftelijk, telefonisch of langs elektronische wijze in kennis te stellen van de beëindiging, wijziging, onderbreking, opschorting of beperking van de levering van de Diensten ingevolge het bepaalde in artikel 4.10.
4.12 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot gebruikersdocumentatie die als onderdeel van een of meerdere Diensten zijn geleverd, berusten bij Pretium of haar licentiehouders.
4.13 De Overeenkomst strekt niet tot eigendomsoverdracht van de (onderdelen van de) Aansluiting.
 
5. Het gebruik van de Diensten
5.1 De Contractant zal Pretium voor het gebruik van de Diensten de geldende tarieven en kosten betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.
5.2 De Contractant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle toegang tot, gebruik van, en kosten voor gebruik van de Diensten via de door de Contractant aan Pretium opgegeven aansluiting(en) van de Contractant waaronder de Aansluiting. Het voorgaande geldt eveneens voor enig gebruik van de Diensten door onbevoegde derden via de Aansluiting of eventuele andere aansluiting(en) van de Contractant of via wachtwoorden of toegangscodes van de Contractant, tot het moment dat dit onbevoegd gebruik aan Pretium is gemeld en door Pretium de toegang tot een of meerdere Diensten via de aansluiting(en) van de Contractant of via wachtwoorden of toegangscodes van de Contractant is geblokkeerd.
5.3 De Contractant zal de Diensten slechts gebruiken in overeenstemming met de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst en in overeenstemming met door Pretium gegeven redelijke aanwijzingen of instructies. De Contractant zal de Diensten slechts afnemen voor eigen gebruik en de Diensten niet doorverkopen of anderszins op commerciële grondslag aan derden ter beschikking stellen.
5.4 De Contractant zal de Diensten voorts slechts gebruiken in overeenstemming met het toepasselijk recht en de toepasselijke wetten, codes, standaarden, regels en richtlijnen alsmede de van toepassing zijnde bevelen en eisen uitgevaardigd door enige daartoe bevoegde autoriteit. De Contractant zal elk onrechtmatig gebruik van de Diensten of gebruik in strijd met de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst op eerste vordering van Pretium of enige bevoegde autoriteit staken en gestaakt houden.
5.5 De contractant zal de Aansluiting zorgvuldig behandelen, daarin geen wijzigingen aanbrengen en de Aansluiting niet verplaatsen of verwijderen. Contractant zal de op de (onderdelen van de) Aansluiting vermelde typenummers, serienummers, logo’s en/of andere markeringsmiddelen onverlet laten.
5.6 Ten behoeve van het gebruik van een Aansluiting dient de Contractant te beschikken over één of meer telefoonnummers. Pretium kan de Contractant één of meer telefoonnummers laten toekennen, tenzij een bij hem in gebruik zijnde of hem door de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) dan wel de Autoriteit Consument en Markt (ACM) toegewezen telefoonnummer daarvoor kan worden geaccepteerd. 
5.7 Pretium is gerechtigd een nummer te wijzigen in geval van wijzigingen in het nationaal nummerplan of nummertoewijzing door de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit OPTA dan wel de Autoriteit Consument en Markt (ACM), in geval van wijzigingen in de Telefoondienst of het netwerk van Pretium of Dienstenaanbieders of in geval van andere omstandigheden die nummerwijziging noodzakelijk maken. Pretium zal een dergelijke nummerwijziging normaliter niet eerder doorvoeren dan drie maanden nadat de wijziging is bekend gemaakt, tenzij een eerdere wijziging in de gegeven omstandigheden noodzakelijk is.
5.8 Als de Contractant en Pretium overeenkomen een Aansluiting te verhuizen naar een andere locatie, kan Pretium ten behoeve van het gebruik van de Aansluiting aan de Contractant een ander telefoonnummer toekennen.
 
6. Tarieven, kosten en betaling
6.1 Pretium zal de Contractant overeenkomstig het bepaalde in dit artikel voor het gebruik van de Diensten de tarieven en kosten in rekening brengen die gelden op het tijdstip dat de Diensten door de Contractant worden gebruikt. Pretium kan de aan de Diensten verbonden tarieven en kosten te allen tijde wijzigen. De geldende tarieven en kosten voor de Diensten worden door Pretium bekendgemaakt in advertenties of andere publicaties, op de Pretium Website of op andere wijze en zijn bij de klantenservice van Pretium op te vragen. Alle vermelde tarieven gelden inclusief BTW tenzij anders is aangegeven. Tarieven van carrierpreselectie al dan niet gecombineerd met een Aansluiting van Pretium worden toegepast indien de Contractant uitsluitend van carrierpreselectie in de ruimste zin bij Pretium gebruik maakt.
6.2 Voor elke met behulp van de Telefoon tot stand gekomen verbinding (er wordt daadwerkelijk verbinding gemaakt met het door de Contractant gebelde nummer) wordt een vast, éénmalig tarief in rekening gebracht (starttarief).
6.3 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.1 en 6.2, worden de door Contractant gemaakte kosten voor de Telefoon- en Voicemaildienst door Pretium of door een aan Pretium gelieerde rechtspersoon in maandelijkse termijnen achteraf middels automatische incasso geïnd (tenzij een andere betalingsvorm overeengekomen is) in de eerste 5 dagen volgend op de periode waarin de Contractant de kosten voor gebruik van de Diensten maakte. 
6.4 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.1 en 6.2, worden de door de Contractant verschuldigde kosten voor de Aansluiting, het Belpakket of een combinatie daarvan door Pretium of door een aan Pretium gelieerde rechtspersoon in maandelijkse termijnen vooraf (indien Contractant de Aansluiting al dan niet in combinatie met het Belpakket afneemt) dan wel in driemaandelijkse termijnen vooraf (indien Contractant uitsluitend het Belpakket afneemt) middels automatische incasso geïnd (tenzij een andere betalingsvorm overeengekomen is) in de eerste 5 dagen van de periode waarop de incasso betrekking heeft. 
6.5 De Contractant ontvangt gratis van Pretium of van een aan Pretium gelieerde rechtspersoon online op zijn persoonlijke omgeving op de Pretium website (Mijn Pretium) een factuur met specificatie. Indien de Contractant maandelijks per post een schriftelijke specificatie wil ontvangen, kan deze aangevraagd worden. Hiervoor brengt Pretium kosten in rekening aan de Contractant. Een gedeelte van dit bedrag zal geschonken worden aan een belangenorganisatie die de ecologisch duurzame samenleving en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen stimuleert.
6.6 Indien de maandelijkse incasso niet binnen de in artikel 6.3 en artikel 6.4 genoemde 5 dagen geïncasseerd kan worden is de Contractant vanaf de vervaldatum (“Vervaldatum”) automatisch in verzuim. Ingeval van dergelijk verzuim, behoudt Pretium zich het recht voor de Contractant administratiekosten in rekening te brengen en kan Pretium voorts het verschuldigde bedrag vermeerderen met de wettelijke rente voor iedere dag dat de Contractant na de Vervaldatum in gebreke blijft de betreffende factuur te voldoen. Indien ter verkrijging van voldoening van een door de Contractant verschuldigd bedrag een incassoprocedure of gerechtelijke procedure noodzakelijk blijkt, zijn daaraan verbonden kosten voor rekening van de Contractant.
6.7 Indien het bedrag van automatische incasso of een factuur naar het oordeel van de Contractant onjuist is, zal de Contractant Pretium daarvan binnen 10 dagen nadat het bedrag automatisch is geïncasseerd dan wel binnen 10 dagen na de datum van de factuur in kennis stellen, met specificatie van de bedragen die naar de mening van de Contractant onjuist zijn. Behoudens tegenbewijs geldt de administratie van Pretium als doorslaggevend bewijs voor het gebruik door de Contractant van de Diensten en de door de Contractant verschuldigde bedragen.
6.8 De Contractant zal alle verschuldigde bedragen die door middel van automatische incasso worden betaald, voldoen van een rekening die de Contractant aanhoudt bij een erkende financiële instelling in Nederland.
6.9 Indien een automatische afschrijving ten onrechte wordt geannuleerd of niet gehonoreerd, kan Pretium hiervoor kosten aan de Contractant in rekening brengen voor elke maal dat dezelfde betaling ten onrechte wordt geannuleerd of niet wordt gehonoreerd. De annulering of niet-honorering van de betaling en het in rekening brengen van voornoemd bedrag laat onverlet het bepaalde in artikel 6.6.
 
7. Pretium Garantie Bellen
7.1 Pretium biedt de Contractant de Pretium Garantie Bellen onder de voorwaarden van dit artikel 7. 
7.2 Een Contractant kan met in achtneming van de toepasselijke voorwaarden aanspraak maken op de Pretium Garantie Bellen.
7.3 Om in aanmerking te komen voor de Pretium Garantie Bellen verklaart de Contractant dat hij voor Laagcapacitaire telefonie-aansluitingen uitsluitend van carrierpreselectie, in de meest ruime zin, bij Pretium gebruikmaakt en dat hij voor dergelijke aansluitingen bij geen enkele andere aanbieder van carrierselect dan wel carrierpreselectdiensten geregistreerd is en evenmin via dergelijke aansluitingen gebruikmaakt van enige andere aanbieder van telefoniediensten voor het bellen naar nationale of internationale bestemmingen.
7.4.1 “Pretium Garantie Bellen”. Indien de Contractant gedurende een volle maand voor het bellen via een Laagcapacitaire telefonie-aansluiting uitsluitend gebruik heeft gemaakt van de carrierpreselectie, in de meest ruime zin, van Pretium en het verschuldigde bedrag van het gecombineerde tarief van de Aansluiting en het telefoonverkeer, met uitzondering van telefoonverkeer naar Servicenummers, van die maand hoger is dan het verschuldigde bedrag dat in diezelfde maand bij een vergelijkbaar abonnement bij de vorige telecomaanbieder van de Contractant zou gelden voor eenzelfde aansluiting en hetzelfde telefoonverkeer, zoals blijkt uit de vergelijking van deze laatstgenoemde kosten bij de vorige aanbieder van de Contractant met de door Pretium in rekening gebrachte telefoonkosten in de bewuste maand die Pretium middels haar maandelijkse specificatie van de telefoonkosten aan de Contractant verstrekt, dan betaalt Pretium dubbel het verschil aan de Contractant.
7.4.2 Uitsluitend telefonie-aanbieders die niet in gebreke zijn met de Telecommunicatiewet komen voor vergelijking voor de Pretium Garantie Bellen in aanmerking.
7.4.3 Terugbetalingen uit hoofde van de Pretium Garantie Bellen zullen niet plaatsvinden indien de Contractant al eerder een teruggave heeft ontvangen uit hoofde van de Pretium Garantie Bellen op basis van hetzelfde of een gelijksoortig bestemmingenprofiel. Onder bestemmingenprofiel wordt verstaan het patroon van het gebruik van de Telefoondienst, rekening houdend met de bestemmingen waarnaar is getelefoneerd.
 
8. Kredietlimiet
8.1 Pretium kan naar eigen inzicht en op elk tijdstip een kredietlimiet op de rekening van de Contractant toepassen en/of betaling van een borgsom of tussentijdse betaling eisen. Pretium kan te allen tijde de borgsom van de Contractant aanwenden voor het vergoeden van kosten, verliezen of aansprakelijkheid die gemaakt of opgelopen zijn omdat de Contractant zich niet aan deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst heeft gehouden of omdat de Contractant enig aan Pretium verschuldigd bedrag niet of niet tijdig heeft voldaan.
8.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 8.1 en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders met de Contractant is overeengekomen, kan Pretium een kredietlimiet hanteren. Indien de Contractant meent meer gebruik van de Diensten te zullen maken dan de voornoemde kredietlimiet toestaat, kan de Contractant tegen vooruitbetaling van een door Pretium te bepalen bedrag een ruimere kredietlimiet met Pretium overeenkomen.
 
9. Installatie, onderhoud en storingen Aansluiting
9.1 De Contractant is verplicht alle benodigde medewerking en toegang te verlenen voor de installatie van de Aansluiting, het onderhoud van de Aansluiting en het verhelpen van storingen in de Aansluiting en daartoe toegang te verlenen tot de Aansluiting aan Pretium en door haar ingeschakelde derden.
9.2 Bij de installatie van de Aansluiting wordt waar mogelijk rekening gehouden met redelijke wensen van de Contractant.
9.3 Pretium geeft geen garantie dat de Aansluiting na installatie naar behoren functioneert en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ter zake.
9.4 Aansluitingen worden onderhouden door of vanwege Pretium. Storingen worden zo spoedig mogelijk onderzocht en Pretium zal zich in redelijkheid inspannen om deze op te heffen. Ten behoeve van onderhoud kan Pretium dit, voor zover dit in haar vermogen ligt omdat zij daarvoor afhankelijk is van de betrokken toeleverancier, zoveel mogelijk beperken en zal dit tevoren aan de Contractant meedelen, tenzij dit in redelijkheid niet mogelijk is.
9.5 Storingen dienen door de Contractant zo spoedig mogelijk aan Pretium te worden gemeld onder vermelding van alle door Pretium gevraagde informatie.
9.6 De kosten van het oplossen van storingen kunnen door Pretium aan de Contractant in rekening worden gebracht indien er sprake is van een onterechte storingsmelding door de Contractant of indien er sprake is van het niet aanwezig zijn van enige persoon op de locatie van de Aansluiting in geval van geplande werkzaamheden ten aanzien van de storingsopheffing.
9.7 Ter waarborging van een goede werking van de Aansluiting kunnen metingen worden verricht in de Aansluiting door Pretium of haar toeleveranciers.
 
 
10. Persoonlijke informatie
10.1 Persoonlijke informatie zoals bedoeld in dit artikel 10 omvat onder meer:
(a) persoonsgegevens van de Contractant, zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer(s), geboortedatum, rijbewijsnummer, paspoortnummer, en het nummer van enig ander legitimatiebewijs;
(b) details en status van alle rekeningen van de Contractant bij Pretium of bij de aan Pretium gelieerde rechtspersonen;
(c) het kredietverleden van de Contractant, inclusief gegevens betreffende de kredietwaardigheid of het kredietlimiet van de Contractant;
(d) gegevens betreffende de kredietwaardigheid of de kredietcapaciteit van de Contractant; en
(e) verkeersgegevens betreffende het gebruik door de Contractant van de Diensten.
10.2 De Contractant gaat ermee akkoord en machtigt Pretium en de aan Pretium gelieerde rechtspersonen om zijn persoonlijke informatie te gebruiken en uit te wisselen met vertegenwoordigers van Pretium, kredietregistratie-instanties, kredietverstrekkers, erkende financiële instellingen, Dienstenaanbieders, zijn zakelijke referenties of werkgever(s), een en ander met inachtneming van de toepasselijke privacywetgeving, ten behoeve van de volgende doeleinden:
(a) het toepassen van het kredietbeleid van Pretium op de aanmelding van de Contractant voor de Diensten en op het gebruik van de Diensten door de Contractant;
(b) voor het lopend kredietbeheer van de rekening(en) van de Contractant bij Pretium of aan Pretium gelieerde rechtspersonen, inclusief het innen van achterstallige betalingen;
(c) het lopend onderhoud van kredietgegevens die op de Contractant betrekking hebben;
(d) ontwikkeling, onderzoek en promotie van producten en diensten van Pretium of aan Pretium gelieerde rechtspersonen; en
(e) het mogelijk maken dat de Diensten aan de Contractant wordt geleverd.
10.3 De Contractant geeft Pretium toestemming de gegevens van de Contractant voor marketing-doeleinden ter beschikking te stellen, waaronder de mogelijkheid om op grond van de gegevens actief in te spelen op de behoefte van de Contractant.
10.4 Pretium zal voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het verstrekken van informatie en/of (persoons)gegevens aan bevoegde autoriteiten in het kader van strafvordering of in het belang van de veiligheid van de staat. Pretium is gehouden om medewerking te verlenen aan volgens de wet bevoegd gegeven lasten tot aftappen.
 
11. Aansprakelijkheid
11.1 Pretium (waaronder voor de toepassing van dit artikel 11 tevens wordt begrepen de werknemers en vertegenwoordigers van Pretium) is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebeurtenissen of omstandigheden buiten haar macht, waartoe onder meer wordt gerekend: (i) niet-beschikbaarheid, vertraging in de levering of storingen van, alsmede gebreken in netwerken, informatie, producten en diensten van derden (inclusief Dienstenaanbieders), (ii) stakingen of arbeidsonrust, en (iii) door de wetgever, de overheid, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) of enig ander daartoe bevoegde autoriteit genomen besluit of uitgevaardigde regels, aanwijzingen of bevelen.
11.2 Pretium is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie op de Pretium Website.
11.3 De aansprakelijkheid van Pretium, op welke grond dan ook, is jegens de Contractant of jegens anderen die via de Contractant aanspraken maken, met inachtneming van het bepaalde in artikel 11.4 en 11.5, beperkt tot, ter keuze van Pretium: (i) vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatste maandfactuur die de Contractant ter zake van de betreffende Dienst(en) heeft voldaan, of (ii) het op kosten van Pretium opnieuw leveren van de Diensten of betaling door Pretium van de kosten om gelijkwaardige diensten te laten leveren.
11.4 Pretium is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, waaronder begrepen verlies of beschadiging van gegevens en derving van inkomsten, winst of omzet.
11.5 Met geen enkel onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt beoogd de aansprakelijkheid van Pretium voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van opzet of grove nalatigheid van Pretium uit te sluiten of te beperken.
 
12. Vrijwaring
De Contractant vrijwaart Pretium voor, en zal Pretium alle schade en kosten (inclusief kosten van juridische bijstand) vergoeden die voortvloeien uit, aanspraken van derden jegens Pretium, welke aanspraken voortkomen uit of verband houden met (i) het gebruik van de Diensten door de Contractant of door derden via de aansluitingen van de Contractant, welk gebruik in strijd is met de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst, of (ii) het door de Contractant op enigerlei andere wijze toerekenbaar niet nakomen van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst.
 
13. Overdracht
Het is de Contractant niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pretium de Overeenkomst of enige van zijn rechten of verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden of onder de Overeenkomst aan een derde over te dragen.
 
14. Duur en beëindiging
14.1 De Overeenkomst voor de Telefoondienst zonder Aansluiting wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan door Pretium of de Contractant worden beëindigd overeenkomstig het bepaalde in dit artikel. De Contractant kan de Overeenkomst die is aangegaan voor onbepaalde tijd te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. De Overeenkomst voor de Aansluiting in combinatie met de Telefoondienst (het Telefoonabonnement) wordt aangegaan voor de overeengekomen contractperiode (te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de datum waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen ). De Contractant kan de Overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand tegen het einde van deze overeengekomen contractperiode. De Overeenkomst zal stilzwijgend worden verlengd voor onbepaalde tijd. De Contractant kan de stilzwijgend verlengde Overeenkomst te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. 
14.2 De Contractant is gerechtigd om tijdens de looptijd van de Overeenkomst voor een Telefoonabonnement maximaal één maal per kwartaal het Telefoonabonnement te wijzigen in een ander Telefoonabonnement. Een dergelijke wijziging is kosteloos en dient schriftelijk aangevraagd te worden bij Pretium en zal effectief worden op de eerste van de maand na de eerste volle maand na aanvraag van de wijziging. De gewijzigde Overeenkomst wordt aangegaan voor dan de overeengekomen contractperiode. Voor opzegging en verlenging geldt hetgeen is bepaald in artikel 14.1.
14.3 Bij verhuizing van de Contractant brengt Pretium verhuiskosten in rekening en wordt vanaf de Datum Verhuizing een nieuwe Overeenkomst voor het Telefoonabonnement aangegaan voor de dan overeengekomen contractperiode. Voor opzegging en verlenging geldt hetgeen is bepaald in artikel 14.1.
14.4 Onverminderd het recht van Pretium om de Overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.10 en 4.11 te beëindigen, kan Pretium de Overeenkomst beëindigen, zonder daarvoor op enigerlei wijze aansprakelijkheid op te kunnen lopen, na kennisgeving aan de Contractant en met inachtneming van een opzegtermijn van zeven (7) dagen indien Pretium de levering van de een of meerdere Diensten algeheel staakt. Indien de Contractant uitsluitend van de Telefoondienst gebruikmaakt voor het bellen naar Servicenummers is Pretium gerechtigd om de levering van de Telefoondienst per direct en zonder kennisgeving aan de Contractant te staken.
14.5 Onverminderd het recht van Pretium om de Overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 4.10, 4.11 en 14.4 te beëindigen, heeft Pretium in het geval de Contractant in strijd handelt met de artikelen 5.3 en/of 5.4 van deze Algemene Voorwaarden of indien Pretium vermoedt dat dit het geval is, het recht de Contractant onmiddellijk de toegang tot een of meerdere Diensten te ontzeggen, de Overeenkomst op te zeggen en/of andere maatregelen te nemen die Pretium terecht voorkomen, zonder dat de Contractant aanspraak kan maken op schadevergoeding ter zake, of op restitutie van vooruitbetaalde vergoedingen. Daarnaast heeft Pretium in dat geval het recht om aan de Contractant een onmiddellijk opeisbare boete in rekening te brengen van € 2.500,- per gebeurtenis, onverminderd het recht van Pretium tot het vorderen van schadevergoeding.
14.6 De Contractant kan de Overeenkomst voor de Telefoon- en Voicemaildienst zonder Aansluiting te allen tijde beëindigen na voorafgaande kennisgeving aan Pretium en door het gebruik van de Telefoon- en Voicemaildienst te staken en gestaakt te houden. 
14.7 Voor een Overeenkomst die de levering van de Aansluiting en de Telefoondienst omvat geldt dat de Contractant de Overeenkomst schriftelijk dient op te zeggen zulks onverminderd het bepaalde in artikel 14.1 omtrent de minimale duur van de Overeenkomst. Indien een dergelijke Overeenkomst eindigt gedurende de initiële of verlengde looptijd, is de Contractant verplicht tot betaling ineens van de kosten die Pretium dan rekent voor een Aansluiting vanaf de datum van beëindiging tot het einde van de beoogde initiële looptijd van de Overeenkomst of het eerst mogelijke moment dat de verlengde Overeenkomst op rechtsgeldige wijze beëindigd kan worden.
14.8 Indien de Contractant een Overeenkomst die de levering van de Aansluiting en de Telefoondienst omvat gedurende zijn looptijd niet meer nakomt of onrechtmatig beëindigt, is de Contractant verplicht tot betaling ineens van de kosten die Pretium dan rekent voor een Aansluiting vanaf de datum van niet nakoming respectievelijk onrechtmatige beëindiging tot het eerst mogelijke moment dat de Overeenkomst op rechtmatige wijze beëindigd had kunnen worden.
14.9 De beëindiging van de Overeenkomst laat onverlet de aansprakelijkheid van de Contractant voor de door de Contractant onder de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden nog aan Pretium verschuldigde bedragen.
14.10 Indien de Contractant de Aansluiting opheft, is de Contractant verplicht tot betaling van de administratieve ophefkosten. 
 
15. Geschillenregeling
15.1 Geschillen tussen Contractant en Pretium over de totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst met betrekking tot de door Pretium te leveren of geleverde Telefoondienst en de Aansluiting, kunnen zowel door de Contractant als door Pretium worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Telecommunicatie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
15.2 a. Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de Contractant zijn klacht eerst schriftelijk aan Pretium heeft voorgelegd.
15.2 b. Pretium zal hierop binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht schriftelijk inhoudelijk reageren, tenzij dat redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval zal aan de Contractant binnen die termijn schriftelijk kenbaar worden gemaakt wanneer de inhoudelijke reactie uiterlijk aan hem wordt meegedeeld.
15.3 Binnen 30 dagen na ontvangst van de inhoudelijke reactie van Pretium, dan wel binnen 30 dagen na het verstrijken van de datum waarop volgens het bepaalde in artikel 15.2.b had moeten worden gereageerd, kan de Contractant het geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie Telecommunicatie.
15.4 Wanneer de Contractant een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie Telecommunicatie, is Pretium aan deze keuze gebonden. Indien Pretium dit wil doen, moet zij de Contractant schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Pretium dient daarbij aan te kondigen dat zij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
15.5 De Geschillencommissie Telecommunicatie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie Telecommunicatie wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie Telecommunicatie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een 
geschil is een vergoeding verschuldigd.
 
16. Toepasselijk recht en jurisdictie
16.1 Deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst worden beheerst door en zullen worden uitgelegd in overeenstemming met het Nederlands recht.
16.2 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 15, zullen alle geschillen welke tussen Pretium en de Contractant mochten ontstaan ter zake deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst of de Diensten ter beoordeling worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, onverminderd het recht van Pretium en van de Contractant om binnen een maand nadat een beroep op dit artikel is gedaan, het geschil te brengen voor de volgens het toepasselijke recht bevoegde rechter.
 
17. Gehele Overeenkomst
Deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst vormen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2, de volledige Overeenkomst tussen de Contractant en Pretium met betrekking tot de levering van de Diensten en komen, voor zover dit op grond van het toepasselijk recht is toegestaan, in de plaats van alle andere verklaringen, toezeggingen of voorwaarden van Pretium ter zake de levering van de Diensten.
 
18. Kennisgevingen en contact
18.1 Enige onder deze Algemene Voorwaarden vereiste of mogelijke kennisgeving dient, tenzij anders vermeld, schriftelijk en per post te geschieden.
18.2 Contactgegevens Pretium
Postadres: Postbus 6128, 2001 HC Haarlem 
Klantenservice: 0900 - 1637 000
Website: http://www.pretium.nl